Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

ข่าวย้อนหลัง :
วันที่เผยแพร่ ข่าวแจ้งตลาดหลักทรัพย์ TH. EN.
18 สิงหาคม 2563 18 สิงหาคม 2563 เป็นวันซื้อขายวันสุดท้ายของหุ้นสามัญของ KTECH และ RICH ก่อนการเพิกถอน
17 สิงหาคม 2563 ขอขอบคุณ
17 สิงหาคม 2563 18 สิงหาคม 2563 เป็นวันซื้อขายวันสุดท้ายของหุ้นสามัญของ KTECH และ RICH ก่อนการเพิกถอน
14 สิงหาคม 2563 รายงานข้อมูลเงินกู้ยืมถึงกำหนดชำระ
14 สิงหาคม 2563 คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 2 สิ้นสุดวันที่ 30 มิ.ย. 2563
14 สิงหาคม 2563 สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ไตรมาสที่ 2 (F45) (สอบทานแล้ว)
14 สิงหาคม 2563 งบการเงิน ไตรมาสที่ 2/2563 (สอบทานแล้ว)
14 สิงหาคม 2563 18 สิงหาคม 2563 เป็นวันซื้อขายวันสุดท้ายของหุ้นสามัญของ KTECH และ RICH ก่อนการเพิกถอน
13 สิงหาคม 2563 แจ้งการอนุมัติออกบัตรส่งเสริมการลงทุน
13 สิงหาคม 2563 แจ้งความคืบหน้าการแก้ไขเหตุเพิกถอน
6 สิงหาคม 2563 ตลท. ขอให้ผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนศึกษาข้อมูลก่อนการตัดสินใจซื้อขายหุ้นสามัญของ KTECH และ RICH ก่อนเพิกถอน
5 สิงหาคม 2563 แจ้งความคืบหน้าการแก้ไขเหตุเพิกถอน
3 สิงหาคม 2563 แจ้งความคืบหน้าการแก้ไขเหตุเพิกถอน
29 กรกฎาคม 2563 แจ้งความคืบหน้าการยื่นคำร้องขอฟื้นฟูกิจการและการแก้ไขเหตุเพิกถอน
29 กรกฎาคม 2563 ตลท.เพิกถอน KTECH และ RICH โดยเปิดให้ซื้อขายระหว่างวันที่ 7 - 18 ส.ค. 2563 ก่อนเพิกถอน โดยให้ซื้อด้วยบัญชี Cash Balance
9 กรกฎาคม 2563 แจ้งความคืบหน้าการเข้าลงทุนในบริษัท ริช เอเชีย อินดัสทรี จำกัด (บริษัทย่อย) (แก้ไข)
9 กรกฎาคม 2563 แจ้งวันหยุดชดเชยแทนวันสงกรานต์ประจำปี 2563
9 กรกฎาคม 2563 แจ้งความคืบหน้าการเข้าลงทุนในบริษัท ริช เอเชีย อินดัสทรี จำกัด (บริษัทย่อย)
29 มิถุนายน 2563 การเข้าทำรายการจำหน่ายเครื่องจักรของบริษัทย่อย เพื่อชำระหนี้หุ้นกู้ (เพิ่มข้อมูล)
25 มิถุนายน 2563 แจ้งความคืบหน้าการยื่นคำร้องขอฟื้นฟูกิจการ
19 มิถุนายน 2563 การเข้าทำรายการจำหน่ายเครื่องจักรของบริษัทย่อย เพื่อชำระหนี้หุ้นกู้
28 พฤษภาคม 2563 แจ้งการเข้าลงทุนในบริษัท ริช เอเชีย อินดัสทรี จำกัด (บริษัทย่อย)
20 พฤษภาคม 2563 แจ้งสละสิทธิการซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนในบริษัท ริช เอเชีย อินดัสทรี จำกัด (บริษัทย่อย)
15 พฤษภาคม 2563 รายงานข้อมูลเงินกู้ยืมถึงกำหนดชำระ
15 พฤษภาคม 2563 ชี้แจงผลการดำเนินงาน ไตรมาสที่ 1 สิ้นสุดวันที่ 31 มี.ค. 2563
15 พฤษภาคม 2563 สรุปผลการดำเนินงานของบจ. ไตรมาสที่ 1 (F45)
15 พฤษภาคม 2563 งบการเงินไตรมาสที่ 1/2563 (สอบทานแล้ว)
14 พฤษภาคม 2563 แนวทางนโยบายการนำส่งงบการเงินสำหรับปี 2563 ซึ่งมีผลตั้งแต่งวดไตรมาสที่ 1/2563 เป็นต้นไป
29 เมษายน 2563 แจ้งความคืบหน้าการยื่นคำร้องขอฟื้นฟูกิจการ
20 เมษายน 2563 แจ้งการเปลี่ยนแปลงผู้ควบคุมดูแลการทำบัญชี
30 มีนาคม 2563 แจ้งเลื่อนวันหยุดประจำปี 2563
2 มีนาคม 2563 รายงานข้อมูลเงินกู้ยืมถึงกำหนดชำระ
2 มีนาคม 2563 คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 2562
2 มีนาคม 2563 สรุปผลการดำเนินงานของบจ. ประจำปี (F45)
2 มีนาคม 2563 งบการเงินรายปี 2562 (ตรวจสอบแล้ว)
18 กุมภาพันธ์ 2563 แจ้งความคืบหน้าการยื่นคำร้องขอฟื้นฟูกิจการ
3 กุมภาพันธ์ 2563 ตลาดหลักทรัพย์ฯ แจ้งเตือน 3 บริษัทจดทะเบียนให้เร่งแก้ไขเหตุเพิกถอน
10 มกราคม 2563 แจ้งยกเลิกมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท และกำหนดการเข้าทำรายการจำหน่ายเครื่องจักรของบริษัทย่อย เพื่อชำระหนี้หุ้นกู้ (ยกเลิกวันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2563)
9 มกราคม 2563 การเผยแพร่รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2562
6 มกราคม 2563 แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท และกำหนดการเข้าทำรายการจำหน่ายเครื่องจักรของบริษัทย่อย เพื่อชำระหนี้หุ้นกู้ (กำหนดวันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2563)
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
        
 
สงวนลิขสิทธิ์ 2556 บริษัท ริช เอเชีย คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)      โทรศัพท์. (66)2-453-6277     โทรสาร. (66)2-453-6288  
  636 ถนนบางขุนเทียน-ชายทะเล แขวงท่าข้าม เขตบางขุนเทียน กรุงเทพฯ 10150      อีเมล์. richasiacorp@richasiacorp.com