Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

บริษัท ริช เอเชีย คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ประกอบธุรกิจเป็นผู้ให้บริการจัดหาและจำหน่ายผลิตภัณฑ์เหล็กประเภทต่าง ๆ ทั้งที่เป็นวัตถุดิบและสินค้าสำเร็จรูป ซึ่งได้แก่ เหล็กโครงสร้าง (Structural Steel Pipe) เหล็กรีดร้อนชนิดม้วนและชนิดแผ่น (Hot Rolled Steel Coil and Sheets) เหล็กแท่งยาว (Billet) และผลิตภัณฑ์เหล็กอื่น ๆ รวมถึงการเป็นผู้ผลิตและจำหน่ายเหล็กโครงสร้างประเภทท่อเหล็กและเหล็กโครงสร้างรูปตัวซี บริษัทมีนโยบายในการเป็นผู้ให้บริการจัดหา ผลิตและจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์เหล็กที่มีความหลากหลาย ครบถ้วน และครอบคลุมมากที่สุดในลักษณะของ “One-Stop-Service” โดยบริษัทได้อาศัยการประสานงานในการวางแผนการจัดซื้อ การวางแผนการผลิตและว่าจ้างผลิต และการบริหารสินค้าคงคลังที่มีประสิทธิภาพในการจัดหาผลิตภัณฑ์ในคุณภาพและปริมาณที่ต้องการให้แก่ลูกค้าให้ได้อย่างทันท่วงที
ในปี 2558 บริษัท ริช เอเชีย คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ได้มีการลงทุนในบริษัทย่อย 2 แห่งและบริษัทร่วม  1 แห่ง ดังนี้ี
1) บริษัท ริช เอเชีย อินดัสทรี จำกัด (ชื่อเดิม บริษัท สยาม เฟอร์โร อินดัสทรี จำกัด)
บริษัท ริช เอเชีย อินดัสทรี จำกัด (ชื่อเดิม บริษัท สยาม เฟอร์โร อินดัสทรี จำกัด) ได้จดทะเบียนนิติบุคคล ปี 2536 ดำเนินธุรกิจผลิตท่อเหล็กและเหล็กตัวซี พร้อมทั้งรับจ้างผลิตเหล็ก และจำหน่ายเหล็กรูปพรรณต่าง ๆ ตั้งอยู่บนพื้นที่ อ.เมืองสมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร ปัจจุบันมีทุนจดทะเบียน 441,701,237.00 บาท ซึ่งเรียกชำระแล้วเต็มจำนวน บริษัทถือหุ้น 51.88%
ในปี 2556 บริษัท ได้รับอนุมัติให้จัดตั้งคลังสินค้าทัณฑ์บน (Bonded Warehouse) ซึ่งจะได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษีตามกฎหมายกรมศุลกากร ทำให้บริษัทได้รับประโยชน์ในด้านการผลิตเพื่อการจำหน่ายสินค้าไปต่างประเทศ ซึ่งจะทำให้บริษัทมีรายได้เพิ่มขึ้น
2) บริษัท ริช เอเชีย เอนจิเนียริ่ง จำกัด
บริษัท ริช เอเชีย เอนจิเนียริ่ง จำกัด ได้จดทะเบียนนิติบุคคล ปี 2558 ดำเนินธุรกิจ จัดหาวัสดุ อุปกรณ์และเทคโนโลยี รวมถึงร่วมลงทุนในธุรกิจด้านสาธารณูปโภค และโครงสร้างทางด้านพื้นฐาน ตั้งอยู่บนพื้นที่เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร ปี 2558 มีทุนจดทะเบียน 1.00 ล้านบาท ซึ่งเรียกชำระแล้วเต็มจำนวน บริษัทถือหุ้นร้อยละ 90.00 ในเดือนมกราคม ปี 2559 ได้เพิ่มทุนจดทะเบียนเป็น 80.00 ล้านบาท ซึ่งเรียกชำระแล้ว 20.75 ล้านบาท บริษัทถือหุ้น ร้อยละ 95.00
3) บริษัท ไทย เนชั่นแนล โปรดัคท์ จำกัด
บริษัท ไทย เนชั่นแนล โปรดัคท์ จำกัด ได้จดทะเบียนนิติบุคคล ปี 2533 ดำเนินธุรกิจผลิตเสาเข็มพร้อมบริการขนส่งและตอกเสาเข็ม มีกำลังการผลิตสูงสุด 480,000 ตันต่อปี ตั้งอยู่บนถนนบางบัวทอง-สุพรรณบุรี กม.24.5 ต.ไทรใหญ่ อ.ไทรน้อย จ.นนทบุรี ปัจจุบันมีทุนจดทะเบียน มูลค่า 271,006,000 บาท ซึ่งเรียกชำระแล้วเต็มจำนวน ปัจจุบันบริษัทถือหุ้น 29.89%
บริษัท ไทย เนชั่นแนล โปรดัคท์ จำกัด ประกอบธุรกิจด้านเสาเข็มกลมแรงเหวี่ยง มาตั้งแต่เริ่มก่อตั้งบริษัทจนเป็นที่ไว้วางใจจากภาครัฐและภาคเอกชนให้เป็นผู้ก่อสร้างส่วนของงานฐานรากประเภทเสาเข็มกลมแรงเหวี่ยงและบริการตอกเสาเข็มในโครงการใหญ่ ๆ หลากหลายโครงการ เช่น โครงการรถไฟฟ้า โรงไฟฟ้า สะพาน ทางด่วน อาคารสำนักงาน อาคารโรงงาน และอาคารอื่น ๆ
จากการที่รัฐบาลมีนโยบายการลงทุนในโครงการสาธารณูปโภคขนาดใหญ่อย่างต่อเนื่อง เช่น โครงการรถไฟฟ้าสายต่าง ๆ ในเขตกรุงเทพและปริมณฑล โครงการรถไฟรางคู่ทั่วประเทศ ตลอดจนรถไฟความเร็วปานกลาง-สูง ในปี 2556 จึงได้ลงทุนขยายการผลิตผลิตภัณฑ์หมอนรถไฟคอนกรีต และในเดือนมกราคม 2557 ได้เริ่มจำหน่ายให้แก่ผู้รับเหมาโครงการจากการรถไฟแห่งประเทศไทย และในช่วงปลายปี 2557 ได้ลงทุนขยายกำลังการผลิตหมอนรถไฟคอนกรีตเพิ่มเติมอีกเท่าตัว เพื่อตอบสนองความต้องการผลิตภัณฑ์หมอนรถไฟคอนกรีตที่มีปริมาณความต้องการอย่างมากในโครงการต่าง ๆ ดังกล่าวข้างต้น
 
 
สงวนลิขสิทธิ์ 2556 บริษัท ริช เอเชีย คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)      โทรศัพท์. (66)2-453-6277     โทรสาร. (66)2-453-6288  
  636 ถนนบางขุนเทียน-ชายทะเล แขวงท่าข้าม เขตบางขุนเทียน กรุงเทพฯ 10150      อีเมล์. richasiacorp@richasiacorp.com